CONTOH SOAL BAHASA JAWA LEMBAR JAWAB UJIAN AKHIR TAHUN

I. Wangsulana Pilihan ganda!!!
1. Tema,alur,watak iku perangane….
a. Tsuritikanipun cerkak
b. Unsur ekstrinsik
c. Unsur intrinsik
d. Parafrasa cerkak
e. Synopsis cerkak
2. Tiyang nem kalih tiyang sepuh kedah ngangge basa ingkang….
a. Ngoko
b. Ngoko lugu
c. Krama alus
d. Krama
e. Krama lugu
3. Inkang kalebet unsur ekstrinsik punipa….
a. Tema
b. Tokoh
c. Alur
d. Biodata pengarang
e. Plot
4. Anake putu iku diarani….
a. Canggah
b. Udheg-udheg
c. Putra
d. Mertua
e. Adhik
5. Aweh kabar kang kadadean sing wes kelakon iku kasebut….
a. Wara-wara
b. Pawarta
c. Geguritan
d. Pidhato
e. Pambagi harto
6. Inkang dipun wastani subasita inggih punika….
a. Tatakrama ing pasrawungan
b. Tumindak ingkang sae
c. Tumindak jujur
d. Sopan
e. Ngajeni
7. Guru yen dikirata basa yaiku ditiru lan digugu,tegese….
a. Dipercaya
b. Dicontoh
c. disenengi
d. Diguyu
e. Dicidral
8. Sing ora kelebu wara-wara yaiku….
a. Iklan
b. Sayembara
c. Berita lelayu
d. Posyandu
e. Pagelaran wayang
9. Sambet-sinambetipun prastawa kanti urutan wekdal kasebut….
a. Tema
b. Latar
c. Plot
d. Pusat pengisahan
e. Majas
10. Crita ning ngarep wong akeh iku prayogane nggunakake basa….
a. Ngaka
b. Krama
c. Krama inggil
d. Diale
e. Krama lugu
11. Ajak-ajak supaya tuku iku wujud wara-wara….
a. Pengumuman
b. Iklan
c. Layanan masyarakat
d. Sayembara
e. Berita
12. Bapak kalawau sampun……datheng kula bilih mangkeh sonten badhe mundut komputer.
a. Ngomong
b. Ngendika
c. Kandha
d. Sanjang
e. Matur
13. Pakdheku asmane Pak Asmain,yuswane udakara 60 tahun.Udakara iku ngunakake basa….
a. Ngoko lugu
b. Krama desa
c. Krama alus
d. Ngoko alus
e. Krama lugu
14. Wara-wara iku padha karo….
a. Prajanji
b. Ajak-ajak
c. Ijen
d. Pengumuman
e. Pepehing
15. Presiden SBY sarujuk banget marang gagasan bakal di anakake KBJ.sarujuk tegese….
a. Setuju
b. Mbantu
c. Nampa
d. Ngenteni
e. Ngajak
16. Tanpa wigah-wigih dheweke babad-babad,malah banjur mbangun bale omah.wigah-wigih tegese….
a. Kendel
b. Ragu-ragu
c. Wedhi
d. Isin
e. Wegah
17. Kula badhe…… ibu besuk wontem RSI.
a. Ngeterake
b. Nderekake
c. Ngeteraken
d. Nderekipun
e. Nderekaken
18. Raden Gatutkaca iku putrane….
a. Raden gandamana
b. Raden werkudara
c. Raden arjuna
d. Raden braja denta
e. Raden krisna
19. Tukang gawe keris diarani….
a. Empu
b. Blantik
c. Undhagi
d. Jlagra
e. Sayang
20. Wayang kang watake trengginas,galak,cilik,sugih akal yaiku…,
a. Semar
b. Anoman
c. Arjuna
d. Rama wijaya
e. Kresna
21. Bapak ora kandung,mula diarani bapak….
a. Pripean
b. Mara tua
c. Besan
d. Kuwalon
e. Misanan
22. Sumedhi utawa kakang wuragil yaiku anak….
a. Anak angkat siji
b. Anak angkat loro
c. Anak angkat telu
d. Anak angkat papat
e. Anak angkat lima
23. Cedhak dhuwur lan arane anggone cepet maca….
a. Vocal
b. Intonasi
c. Gestur
d. Suara
e. Mimik
24. Wong kang penggaweyane nglakokake wayang yaiku….
a. Niyaga
b. Empu
c. Waranggana
d. Blantik
e. Dhalang
25. Warga ing pinggiran Jakarta kober was-was jalaran debit banyu kali ciliwung ngnti 270 centimeter.was-was tegese….
a. Mukir
b. Tentrem
c. Nggresula
d. Kuwater
e. Ngrasakake
26. Arya Bima Sena ngupadosi Arjuna kongsi kendhalisada.kongsi tegese….
a. Nganti
b. Gunung
c. Mlebu
d. Bisa
e. Pertapan
27. Gambar ing siseh iki jengene sopo….
a. janaka
b. prabu sebrangan bagus
c. prabu hendra subrasta
d. gathot kaca
e. Gareng
28. Lakon wayang kang watake wicaksana,wibawa,akeh wicarane yaiku….
a. Arjuna
b. Nakula dan sadewa
c. Kresna
d. Anoman
e. Cakil
29. Bab-bab kang kudu digatekake sajroning ngrungokake pidhato ana ing ngisor iki,kejaba….
a. Uluk salam
b. Dudutan pidhato
c. Pokok isine pidhato
d. Basa kang digunakake
e. Pengarep-arep pidhato
30. Pawarta kang tinulis iku kudu duweni rasa publisitas,tegese laporan kang diwenehake ditujokake kanggo….
a. Pribadi
b. Pendhidhikan
c. Umum
d. Dinas
e. Karyawan
31. Ing ngisor iki ciri-ciri pawarta kang apik,kejaba….
a. Publisitas
b. Aktual
c. Menarik
d. Objektif
e. Subjektif
32. Waosan punika badhe dipunadharaken …..ibu guru.
a. Dening
b. Mila
c. Amergi
d. Supados
e. Awit
33. Jenang gula,yen wis lulus……karo kanca-kancamu.
a. Aja lali
b. Nggatekna
c. Kirim kabar
d. Ngabarana
e. Manis banget
34. Tujuane dianaake festival musik campursari yaiku….
a. Mekasake kreativitas bidhang masak
b. Mekasake kreativitas bidhang macak
c. Mekasake kreativitas bidhang rias
d. Mekasake kreativitas bidhang sadean
e. Mekasake kreativitas bidhang musik
35. Ing wektu iki aku lagi ngrampungke karya tulisku……bapakku lagi ndandani TV.
a. Mula
b. Sanajan
c. Nanging
d. Dene
e. Malah
36. Bapakmu wis sepuh……isih mempeng maos buku.
a. Mulo
b. Sanajan
c. Nanging
d. Dene
e. Malah
37. Kowe ngaturi kakangane bapakmu,yaiku….
a. Bapak
b. Biyung
c. Pakdhe
d. Budhe
e. bulik
38. Kowe ngaturi bojone mbakyumu….
a. Bapa
b. Biyung
c. Maratua
d. Adhinipe
e. Kakang ipe
39. Sing kelebu rumus 5W+1H,yaiku….
a. Whom
b. Where
c. What
d. How
e. When
40. Bab-bab kang kudu digatekake menawa maca lan nulis ana ing ngisor iki,kejaba….
a. What
b. How
c. While
d. Where
e. When
41. Gunane maca cepet,salah sijine yaiku….
a. Nggarap tes matematika
b. Ngarang crita
c. Nambahi kawruh
d. Maca novel
e. Ngrampungake laporan
42. Katandhing karo media elektronik,kaluwehane media cetak yaiku….
a. Komplit
b. Diwenehi gambar
c. Jembar puwasane
d. Luwih murah
e. Bisa kanggo dokumen
43. Pawarta kang ngemot donyaning”hiburan” lumrah ngrenggani ing perangan utawa bagian….
a. Informan
b. Development
c. Intertainment
d. Imposible news
e. Intermezo
44. Pawarta kang menehi informasi anyar,tegese pawarta kuwi sifate….
a. Menarik
b. Publisitas
c. Subjektif
d. Aktual
e. Objektif
45. Geguritan kudune ngemot bab-bab ing ngisor iki,kejaba….
a. Edukatif
b. Wutuh
c. Edukatif
d. Nuwuhake rasa tresna
e. Pisah
46. Tembang kanggo bocah-bocah kang duwe ancas nglipur ati ben padha seneng yaiku tembang….
a. Asmaradana
b. Dhandhang gula
c. Dolanan
d. Pangkur
e. Mijil
47. Lagu” Jamuran” kelebu tembang….
a. Tengahan
b. Modern
c. Macapat
d. Dolanan
e. Geguritan
48. Dongeng “Roro Jonggrang” iku kelebu dongeng….
a. Legenda
b. Sage
c. Mite
d. Fabel
49. Dongeng kang ana gegayutane karo anane roh iku arane….
a. Fabel
b. Legenda
c. Mite
d. Sage
e. Epos
50. Dongeng kang isine bab kadadean salah sawijining panggonan diarani….
a. Mite
b. Sage
c. Legenda
d. Fabel
e. Cerkak

II. ESSAY!!!
1.Sebutna jinising wayang,5 wae!
2.Apa kang diarani paragraf induktif lan deduktif?
3.Sebutna tembang kang kelebu tembang macapat?
4.’’bapak lunga ning pasar tuku sepeda karo anake “.
Basa kramane inggih punika!
5.Tulisen nganggo aksara jawa!
“Nakale remaja saiki niru wong diwasa”.

Kunci jawaban
I. Isian

1. C
2. E
3. D
4. B
5. B
6. A
7. B
8. E
9. B
10. C
11. B
12. E
13. D
14. C
15. A
16. B
17. C
18. B
19. A
20. B
21. D
22. D
23. B
24. E
25. D
26. A
27. C
28. C
29. D
30. C
31. E
32. A
33. A
34. E
35. B
36. C
37. C
38. E
39. A
40. C
41. A
42. B
43. C
44. D
45. E
46. C
47. D
48. A
49. C
50. C

II. Essay
1. a. wayang purwa
b.wayang golek
c.wayang beber
d.wayang wong
e. wayang jawa
2. a. Paragraf induktif:paragraf kang ukara bakune ana ing mburi.
b. paragraf deduktif:paragraf kang ukara bakune manggon ing wiwitan paragraf
3. Sinom,gambuh,pocung,megatruh,dhandhang gula,mijil,asmaradana.
4. Bapak tindak ten pasar tumbas sepeda kalih putranipun.
5.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s